หน้าแรก

“ASG Wellness” ศูนย์ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการมีสุขภาพดี
และให้บริการด้านเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์การออกกำลังกาย
เพื่อเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ, กระตุ้นการทำงานของหัวใจ และหลอดเลือด
และชุดอุปกรณ์การตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน สมรรถภาพร่างกายแบบครบวงจร ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการเราจึงใส่ใจในการคัดสรรนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลากหลายรูปแบบ พร้อมการให้บริการออกแบบจากผู้มีประสบการณ์ด้านโซลูชั่นต่างๆ ที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม
เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี และมีความสุขในระยะยาว
Slider
Slider
Solutions
รูปแบบการให้บริการออกแบบ และติดตั้งนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ โซลูชั่นเพื่อการดูแล และแก้ปัญหาสุขภาพ
ตลอดจนการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านฟังก์ชั่นการใช้งานที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
Slider
ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี

"ASG Wellness" ในฐานะผู้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสุขภาพ สำหรับคนทุกเพศทุกวัย ร่วมสนับสนุน
แนวคิดการออกแบบ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นศูนย์ต้นแบบที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร อุปกรณ์มีความทันสมัย
มีระบบความปลอดภัยสูง ใช้งานง่าย และสะดวก

Slider
ข้อมูลและข่าวสาร ด้านสุขภาพที่คัดสรร มาโดย
ASG Wellness
Slider