หน้าแรก

ASG Wellness & Innovation
Slider
บริการหลักของ ASG Wellness
ASG Wellness ให้บริการจัดจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายนวัตกรรมใหม่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยและ
ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้ยังคงแข็งแรงอย่างมีคุณภาพก่อนก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
Slider
Technology&Solution Design
การออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายด้วยระบบ Digital
บริษัทฯ ยินดีให้การแนะนำ และรับปรึกษา ด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ การตรวจวัดและบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล
หรือศูนย์ดูแลผู้สูงวัย เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่
ที่มีความทันสมัย สะดวก และมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้มาใช้บริการ
Slider
ชุดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย
เพื่อบริหาร และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก หัวใจ ปอด และหลอดเลือด สำหรับผู้สูงวัย
ASG Wellness & Innovation ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ด้วยชุดอุปกรณ์ออกกำลังกาย
เพื่อบริหารกล้ามเนื้อ สำหรับผู้สูงวัย และผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้ยังคงแข็งแรงอย่างมีคุณภาพก่อนก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัย
Slider
ชุดอุปกรณ์ ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล
เพื่อติดตามและประเมิน ความพร้อมหรือความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ก่อน-หลัง การออกกำลังกายของเเต่ละบุคคล
ซึ่งจะมีอุปกรณ์หลายชนิดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมและเป้าหมายของแต่ละศูนย์ออกกำลังกาย ของหน่วยงานเพื่อจะตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ หรือสุขภาพของเเต่ละบุคคล ว่าเป็นอย่างไรหลังจากได้ผ่านการผึกหรือออกกำลังกายไปเเล้วระยะหนึ่ง เช่น เครื่องวัด วิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน หรือเครื่องตรวจวัดเเละฝึกความสามารถในการทรงตัว ฯลฯ
Slider
Customer Reference
ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (Innovation Center for Active Aging) กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์ต้นแบบ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีความทันสมัยและหลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกาย เพื่อบริหารกล้ามเนื้อ จากประเทศฟินแลนด์ โดยนำแนวคิดการออกแบบการกำลังกายเชิงการแพทย์ (Medical Concepts) ที่ผสมผสานกับการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ โดยใช้แรงต้านที่เกิดจากลม ด้วยระบบ Digital ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะกับผู้สูงวัยความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญ

Slider