google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

Privacy Notice

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด

1. บทนำ

            บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด หรือ ASG (“บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทางธุรกิจ พันธมิตร สัญญา ผู้มาติดต่อและผู้ใช้บริการของบริษัท (“ท่าน”) โดยบริษัทจะดูแลและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

            โดยประกาศความเป็นสวนตัวนี้ (“ประกาศ”) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจประกาศนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท หากท่านมีข้อกังวล ข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนี้ตลอดจนถึงประกาศและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฎท้ายประกาศนี้

2. เกี่ยวกับเรา

           บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลและปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และหรือโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           บริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย มีลักษณะการประกอบกิจการ ได้แก่ การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีในระยะยาว เป็นผู้ออกแบบฝึกและออกกำลังกายรูปแบบใหม่ด้วยระบบดิจิทัล เป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายด้วยแรงต้านที่เกิดจากลมด้วยระบบดิจิทัล มีการให้บริการการติดตามและประเมินผลการออกกำลังกาย เพี่อบริหารและฟื้นฟูสุขภาพรูปแบบใหม่ด้วยระบบดิจิทัลโดยนำแนวคิดทางการแพทย์มาผสมผสานให้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

           “การประมวลผล” หมายถึง ปฏิบัติการใด ๆ หรือชุดของปฏิบัติการใด ๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การวางโครงสร้าง การเก็บรักษา การปรับใช้หรือการแปรสภาพ การเปลี่ยนแปลงการสืบค้นกลับ การปรึกษา การค้นคืน การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม การใช้ประโยชน์ การเปิดเผยโดยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือวิธีอื่นใดอันทำให้เข้าถึงได้ การจัดเรียงหรือรวมเข้าด้วยกัน การจำกัดการเข้าถึง การทำให้ไม่เปิดเผยชื่อ การระบุนามแฝง การเผยแพร่หรือการทำให้พร้อมใช้งาน การลบหรือการทำลาย

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด รหัสส่วนตัว รูปภาพ หรือวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงข้อมูลทางชีวมิติหรือชีวภาพ (Biometrics) เช่น ใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

           โดยทั่วไป บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นกับบริษัทโดยตรง เช่น กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม การให้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่บริษัทจัดให้มีขึ้น เป็นตัน เว้นแต่บางกรณีบริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม โดยบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเปิดเผยกับบริษัท และบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นอย่างจำกัด และใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ให้บริษัทต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

           ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีการติดต่อหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากการเข้าใช้งานดังกล่าว เช่น หมายเลข IP Address เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทอาจมีการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ซึ่งอาจรวมถึง คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยบริษัทขอเรียกรวมกันว่า “คุกกี้ (Cookie)” ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดการใช้คุกกี้ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

           ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data :  SPD) ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการกำหนดข้อมูลบางประเภทให้เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ หรือข้อมูลสุขภาพจิต ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ ข้อมูลสแกนม่านตา และข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เป็นต้น และการเก็บรวบรวมจะทำได้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอาจต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวเฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดแจ้งถึงเหตุผลของความจำเป็น รวมถึงอาจดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวในบางกรณี

           ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ (“บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรม”) บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรมเฉพาะกรณีเท่าที่จำเป็นและตามแนวทางที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรมสำหรับกิจกรรมใด บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณีด้วย เว้นแต่เป็นกรณีขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นการเฉพาะตัวหรือเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพอันสมควร ซึ่งผู้ยาว์ดังกล่าวสามารถให้ความยินยอมโดยลำพังได้

           สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราอาจมีการเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านกับเรา และบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราอาจเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดแค่เพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

(ก) รายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น

(ข) รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร สถานที่ทำงาน เป็นต้น

(ค) รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขประจำรถยนต์ หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ปี สี เป็นต้น

(ง) รายละเอียดทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี

(จ) รายละเอียดธุรกรรม เช่น รายละเอียดการชำระเงิน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ

(ฉ) รายละเอียดด้านการตลาดและการสื่อสาร เช่น ตัวเลือกของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา

(ช) รายละเอียดลูกค้าเป้าหมาย เช่น รหัสลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลเพื่อการติดต่อทางธุรกิจ แผนการซื้อ

(ซ) รายละเอียดประวัติ เช่น รายละเอียดประวัติการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

2) รายละเอียดทางเทคนิคและการใช้ข้อมูล เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโทคอล (Internet Protocol : IP) หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉินแก่เรา หรือสมาชิกครอบครัว ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำได้และเราได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นตามประกาศนี้

3) เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ หรือข้อมูลสุขภาพจิต ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลทางซีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภาพใบหน้า ลายนิ้วมือ ฟิล์มเอกซเรย์ ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เราทำได้

4) เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของบริษัท โดยบริษัทอาจมีการบันทึกภาพของท่านโดยใช้กล้องวงจรปิด (CCTV ทั้งนี้ บริษัทจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการใช้กล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ของบริษัท และหรือ ชี้บ่งด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response) หรือวิธีการอื่นที่สะดวก ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5) เมื่อท่านเข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่บริษัทมีการจัดประชุม ส้มมนา หรือกิจกรรมใด ๆ โดยบริษัทอาจมีการบันทึกภาพถ่ายหรือวีดีโอ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรม หรือเพื่อใช้ประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะติดป้ายแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการบันทึกภาพถ่ายหรือวีดีโอในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและหรือชี้บ่งตัวยคิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response) หรือวิธีการอื่นที่สะดวก ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ท่านจะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง

4. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ

1) ให้ท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

2) ให้บริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือ ตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน

3) สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางสถิติ โดยมีการวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลในภาพรวมที่ไม่เปิดเผยตัวตน

4) วิเคราะห์ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมหรือการให้บริการ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ที่จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายและได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการเข้าใช้บริการของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

5) สมัครงาน

6) จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุของบริษัท

7) รับเงิน จ่ายเงิน หรือการดำเนินการใด ๆ ด้านการเงินและการบัญชีของบริษัท

8) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารของบริษัทให้กับท่านทราบ ตลอดจนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

9) ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยบริษัทอาจมีการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวมถึงข้อมูลในกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย

10) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่กฎหมายของบริษัท หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติ

5. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา : ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราโดยตรงมักจะมีขึ้นเมื่อท่านติดต่อเราเมื่อต้องการสอบถามข้อมูล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเอกสาร การสมัครงานหรือลงทะเบียนเพื่อการรับหรือขอทราบข้อมูลการสมัครงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากเรา หรือเมื่อท่านแสดงความคิดเห็นกลับมายังเรา

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน พฤติกรรมและรูปแบบการสืบค้นของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการใช้งาน

           ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก : บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากผู้อื่น เช่น กรมบังคับคดี สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรรพากร ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการของเรา หรือบริษัทคู่ค้าของเรา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน บุคคลธรรมดา เป็นตัน

           หากบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เราตามประกาศความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และ/หรือซึ่งท่านได้เคยให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลไว้กับบุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี

6. กฎหมายอนุญาตให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร           

           ในการเก็บรวบรวม ใช้ และปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็น อย่างจำกัด เพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดหลักการและเหตุผลทางกฎหมายไว้หลายประการตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอนุญาตให้บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้สามารถดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะให้ความสำคัญในกรณีเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร ด้วยการลงนามในสัญญารักษาความลับ (Non Disclosure Agreement : NDA) ระหว่างกัน ซึ่งเนื้อหาหลักกำหนดให้องค์กรที่เป็นผู้ได้รับข้อมูลต่าง ๆ ไป มีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวไม่เปิดเผย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากองค์กรที่เป็นฝ่ายยอมให้เปิดเผยข้อมูลคือเรา

           นอกจากนั้นแล้ว เราจะระบุใน สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Processing Agreement : DPA) ประกอบด้วยการอธิบายถึงการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างองค์กร โดยระบุชัดเจนถึงขอบเขตสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งต้องระบุวัตถุประสงค์ในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นกรอบการปฏิบัติที่สำคัญ หากคู่สัญญาฝ้ายใดฝ่ายหนึ่งดำเนินการนอกกรอบดังกล่าว ฝ่ายนั้นย่อมต้องรับผิดและต้องชดเชยให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้จะมีการกำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการบันทึก หน้าที่ในการรายงานการละเมิดข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย

1) วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

           เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

(ก) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน : เพื่อบริหารจัดการ เข้าทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญา หรือข้อผูกพันใด ๆ ก็ตามที่เรามีร่วมกับท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน

(ข) การยืนยันตัวตน : เพื่อดำเนินการตรวจสอบและยืนยันตัวของท่าน ในการเข้ารับบริการ การติดต่อสื่อสาร

(ค) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ : เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุง ดำเนินการวิจัย วางแผน ทำแบบสำรวจและวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา

(ง) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่าน : เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับจากเรา

(จ) การตลาดและการสื่อสาร : เพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การมอบสิทธิพิเศษที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน

(ฉ) การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : เพื่อดูแลจัดการการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ช) การปฏิบัติตามกฎหมาย : เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

(ซ) ความเสี่ยง : เพื่อการจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประเมินความเสี่ยง

(ฌ) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา: เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น การถ่ายภาพ และ บันทึกวิดิทัศน์ เพื่อใช้สิทธิของเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย

(ญ) การตรวจจับการทุจริต: เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต)

(ฎ) ธุรกรรมองค์กร : ในกรณีของการขาย การโอน การควบรวม การฟื้นฟูกิจการ หรือกรณีอื่นที่คล้ายกัน เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามหนึ่งฝ่ายหรือมากกว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

(ฏ) ชีวิต : เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 2) เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

(ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้การปังคับใช้และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(ข) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงใด ๆ ที่ท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เป็นคู่สัญญากับเราหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น ๆ

(ค) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก

(ง) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลทั้งในและนอก

(จ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ฉ) ในกรณีที่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมบางประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสวนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3) ในกรณีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพื่อทราบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวและจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

4) ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้

          ทั้งนี้ โดยทั่วไป บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ ประวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีฐานทางกฎหมายรองรับตามหลักการ C2L2AVP ทั้ง 7 ประการต่อไปนี้เท่านั้น

(ก) ท่าน หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านได้ให้ความยินยอม (Cs. : Consent)

(ข) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้เข้าผูกพันกับบริษัท หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญากับบริษัท (Ct. : Contract)

(ค) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Lo. : Legal Obligation)

(ง) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Li. : Legitimate Interests)

(จ) เป็นการจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด (A. : Archives / Historical Documents / Research / Scientific / Statistic)

(ฉ) เป็นการจำเป็นในการปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (V. : Vital Interest)

(ช) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท (P. : Public Interests / Public Task / Official Authority)

           ประกาศนี้เป็นการกำหนดหลักการและหลักปฏิบัติกลาง (Main Notice) โดยบริษัทมีการดำเนินกิจกรรมและการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมสำหรับบริการภายนอก และกิจกรรมสำหรับการดำเนินกิจการภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท โดยแต่ละกิจกรรมและบริการเหล่านั้นจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลของท่าน โดยสิงก์กิจกรรมและบริการต่าง ๆ และจะอธิบายและให้รายละเอียดกับท่านเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านที่แต่ละกิจกรรมหรือแต่ละบริการมีการดำเนินการ

7. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านกับใครบ้าง           

           7.1 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามประกาศฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบุคคลภายนอกหล่านั้น เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ซึ่งท่านเองก็ตกอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นแยกต่างหากด้วยเช่นกัน

           7.2 บริษัทจะไม่เผยแพร่ จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน โอนหรือเปิดเผยข้อมูลสวนบุคคลโด ๆ ของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศนี้ หรือเมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอมจากท่าน หรือภายใต้บางสถานการณ์ ดังนี้

           กรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการยุติธรรม

           เป็นการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เชื่อถือได้ ซึ่งทำงานในนามหรือทำงานให้บริษัทภายใต้ข้อตกลงหรือสัญญาที่ให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเตียวกับบริษัท โดยการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวอาจมีทั้งกรณีการจัดเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งมอบบริการแก่ท่าน หรือเพื่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของบริษัท เช่น การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

           กรณีที่เราเชื่อโดยสุจริตและมีเหตุผลที่ดีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บริษัทเห็นว่าสำคัญยิ่งกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่

           เพื่อการสืบสวน สอบสวน และระงับเหตุอาชญากรรม การทุจริต การฉ้อโกง หรือ

           เพื่อป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามตลอดจนการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของสาธารณะ รวมถึงของเราและผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ

           เพื่อป้องกันหรือรับมือการกระทำที่ละเมิดต่อข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท หรือต่อกฎหมาย

           ในกรณีที่เรามีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางกายภาพของท่าน หรือเห็นว่าบริษัทต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อปกป้องท่านจากภัยคุกคามหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ท่านเสียหาย บริษัทจะหารือกับท่าน และถ้าเป็นไปได้ เราจะขออนุญาตท่านในการแจ้งสถานการณ์ที่ท่านประสบอยู่กับบุคคลอื่นที่จำเป็นต้องทราบ ก่อนการดำเนินการนั้น

           หากมีกรณีดังกล่าวข้างตันเกิดขึ้น เราจะมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า ข้อมูลใดที่บริษัทมีการเปิดเผยภายใต้เหตุผลและสถานการณ์ใด เพื่อท่านสามารถทราบได้ว่า บริษัทได้มีการดำเนินการอะไรไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           7.3 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

           (ก) บริษัท …………………………………….. จำกัด : เนื่องจากเราเป็นผู้นำเข้าซึ่ง เครื่องตรวจวัดและทดสอบฝึกสมรรถนะการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้ม เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย ชุดอุปกรณ์การฝึกเพื่อทำงานและการตอบสนองที่ดีขึ้นของระบบประสาท สมอง และกล้ามเนื้อเพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกายในหลากหลายรูปแบบ อุปกรณ์ช่วยพยุงการฝึกเดิน ปรับระดับด้วยเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ฟื้นกลับมาได้โดยเร็ว ด้วยการฝึกเดินที่มีความปลอดภัยสูงและป้องกันกล้ามเนื้อลีบหรืออ่อนแรง ระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริการและจัดการศูนย์ฝึกและออกกำลังกาย อุปกรณ์การออกกำลังกายด้วยแรงต้านที่เกิดจากลมด้วยระบบติจิทัล ภายใต้ข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

           (ข) บริษัท …………………………………….. จำกัด : เนื่องจากเราเป็นคู่สัญญารับจ้างติดตั้ง ให้บริการ บริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบ รวมถึงนำครุภัณฑ์ที่จำเป็นมาประกอบต่อการให้บริการ และการทำงานของระบบทั้งหมด จัดหาบุคลากรสำหรับให้คำปรึกษา และให้บริการ เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบ ตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาจ้าง ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการจ้าง จัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ถูกต้องสมบูรณ์ และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการในรูปแบบของเอกสาร (Hard Copy) จัดเตรียมบุคลากร (เทรนเนอร์) ที่มีคุณสมบัติหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ ส่งมอบข้อมูล Application Programming Interface (API) สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลหลักของระบบอุปกรณ์การออกกำลังกายกับระบบอื่น ๆ ที่สามารถจะเชื่อมต่อกันได้ รวมถึงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นซอฟท์แวร์ใหม่ และต้องการอัพเกรดซอฟท์แวร์ใหม่นั้น ภายใต้ข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

           (ค) บริษัท …………………………………….. จำกัด : เนื่องจากเราเป็น …………………………………….. ภายใต้ข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

           บริษัทข้างต้นนี้หรือบริษัทผู้ว่าจ้างของเรา เป็นนิติบุคคลแยกจากกันและต่างมีประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของตนเอง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทข้างต้นหรือบริษัทผู้ว่าจ้างของเรา กรุณาติดต่อไปที่บริษัทข้างต้น หรือบริษัทผู้ว่าจ้างของเราโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าท่านเข้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทข้างต้นหรือบริษัทผู้ว่าจ้างของเรา โดยเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทข้างต้นหรือบริษัทผู้ว่าจ้างของเรา

           (ง) ผู้ให้บริการของเรา : เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอกเพื่อให้บริการต่าง ๆ แทนเราหรือเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่เพียง

           1. ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง

           2. ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

           3. บริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัยและสำรวจตลาด

           4. บริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์

           5. บริษัทที่ให้บริการต้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร

           6. ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร

           7. ผู้ให้บริการด้านการจัดก็บข้อมูลและบริการคลาวด์

           (จ) บริษัทคู่ค้าของเรา : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ ดังนี้ อุปกรณ์การฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อไหล่ หน้าอก แขน และหลัง อุปกรณ์การฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว อุปกรณ์การฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อต้นขาต้านหน้าและต้นขาต้านหลัง อุปกรณ์การฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อต้นขาต้านในและตันขาด้านนอก อุปกรณ์การฝึกและออกกำลังกายเฟื่อบริหารกล้ามเนื้อขา อุปกรณ์การฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อแบบมัลติฟังก์ชั่น Pulley เก้าอี้นั่งเสริมสำหรับออกกำลังกาย จักรยานนั่งเอนปั่นแบบมีพนักพิง ลู่วิ่ง/เดินไฟฟ้า เครื่องพยุงตัวด้วยแรงลมเพื่อฝึกการเดินและการทรงตัว สำหรับสู่วิ่งไฟฟ้า ชุดอุปกรณ์ประเมินและฝึกการทรงตัว เครื่องวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ชุดอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมเครื่องอ่าน RFID ชุดควบคุมเครื่องฝึกและออกกำลังกายชนิดที่ใช้แรงต้านการเคลื่อนไหวที่เกิดจากลมพร้อมบันทึก ประมวลผล และบริหารจัดการข้อมูลการออกกำลังกายแบบดิจิทัล สายรัดข้อมือสำหรับยืนยันตัวตนบุคคลแบบ RFID เครื่องปั๊มลมใช้สำหรับสร้างแรงดันลม เพื่อใช้เป็นแรงต้านการเคลื่อนไหวของเครื่องฝึกและออกกำลังกายที่ใช้แรงต้านการเคลื่อนไหวที่เกิดจากลม ชุดอุปกรณ์ท่อลม ข้อต่อ รางเดินสาย และอุปกรณ์การติดตั้งต่าง ๆ เป็นตัน และหมายความรวมไปถึงที่เราได้นำซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อื่นใดมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เราอาจร่วมเสนอหรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน

           (ฉ) บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด : ในบางกรณี เราอาจต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล สรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานประกันสังคม เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิ์ของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

           (ช) ที่ปรึกษา : ซึ่งรวมถึง ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาธุรกิจทุกสาขาทุกแขนง ทนายความ เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา และใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและต่อสู้สิทธิเรียกร้องในทางกฎหมาย

           (ซ) ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ : ในกรณีของการฟื้นฟูกิจการ การควบรวมกิจการการโอนธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง การขาย การซื้อ การดำเนินกิจการร่วมค้า การมอบ การโอน หรือการจำหน่วยส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือธุรกรรมอื่นที่คล้ายกัน

           7.4 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ดังนั้นหากกฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อน

8. บริษัทมีการปกป้องดูแลข้อมูลของท่านอย่างไร           

           เราตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกับบริษัท และโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรการและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการปกป้องดูแล และพร้อมให้เจ้าของข้อมูลเข้าถึงและตรวจสอบ

           โดยตัวอย่างมาตรการและการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีการนำมาใช้ เช่น

           กำหนดมาตรการป้องกันทางกายภาพ และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะพนักงานของบริษัทที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ (Need to Know Basis)

           กำหนดมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบและข้อมูล เช่น การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการ เป็นตัน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ที่มีชั้นความลับเพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถถูกเปิดอ่านได้จากผู้ที่ไม่มีสิทธิ

           กำหนดกระบวนการทำงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยหากเกิดเหตุดังกล่าว บริษัทจะรีบแจ้งท่านทราบโดยเร็ว รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้ง

           มีการอบรมให้ความรู้พัฒนาพนักงานของเรา เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรับมือกับปัญหาหรือเหตุอันน่าสงสัยว่าจะมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

           ทบหวนกระบวนการทำงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

           ตรวจสอบ ทดสอบระบบที่มีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีการปรับปรุงและติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเวอร์ชันล่าสุดแล้ว (Update Patches)

           อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่า การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือแม้แต่การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวของท่านซึ่งติดมัลแวร์ มีความเสี่ยง และบริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจถูกลักลอบเข้าถึง หรือถูกเปิดเผย หรือถูกโอนถ่ายออกไป และทำให้ท่านเกิดความเสียหายได้

           หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ท่านสามารถศึกษาและตรวจสอบได้จาก “โยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ของบริษัท

9. การโอนและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล           

           9.1 เนื่องจากเราเป็นผู้รับจ้างและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีในระยะยาว เป็นผู้ออกแบบฝึกและออกกำลังกายรูปแบบใหม่ด้วยระบบดิจิทัล เป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายด้วยแรงต้านที่เกิดจากลมด้วยระบบดิจิทัล มีการให้บริการการติดตามและประเมินผลการออกกำลังกาย เพื่อบริหารและฟื้นฟูสุขภาพรูปแบบใหม่ตัวยระบบดิจิทัล โดยนำแนวคิดทางการแพทย์มาผสมผสานให้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ความสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เราจึงอาจมีการโอนหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกัน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของเรา เพื่อให้การดูแลลูกค้า เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ เพื่อการพัฒนาเนื้อหา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่ระบุในประกาศนี้ รวมไปถึงในกรณีที่มีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

           9.2 เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงเราจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับที่เพียงพอ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า ผู้รับโอนข้อมูลในต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรฐานการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากจำเป็น

           9.3 ในกรณีที่เรามีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเราพบว่ามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านหรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้กระทำได้เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย

10. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล           

           10.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และตามหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมาย โดยหลังจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้อีกต่อไป เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบภายใต้สิทธิที่เรามีโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           10.2 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น เพื่องานใดงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ กิจกรรมทางการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากร เราอาจลบหรือทำลายข้อมูลนั้นหลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งที่ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเราจะจัดทำเอกสารเพื่อสื่อสารต่อไปอีกด้วย

           10.3 ท่านมีสิทธิที่จะให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ในบางกรณี เว้นแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามกฎหมายกำหนด

           อย่างไรก็ดี บริษัทอาจจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หากมีเหตุที่บริษัทได้รับแจ้งหรือเชื่อโดยสุจริตได้ว่าอาจมีการกระทำละเมิดข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท หรือมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาท และจำเป็นต้องมีการสืบสวน สอบสวน ตลอดจนรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นกำหนด

11. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน           

           ท่านมีสิทธิต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเรา หากท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา” รวมถึงสิทธิในการได้รับแจ้ง บริษัทจะมีการแจ้ง ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยที่ชัดเจนด้วย

           11.1 สิทธิในการเข้าถึง

           11.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

           11.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

           11.4 สิทธิในการจำกัดการใช้

           11.5 สิทธิในการคัดค้าน

           11.6 สิทธิในการโอนย้าย

           11.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

           11.8 สิทธิในการร้องเรียน

           หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้ตามข้อแนะนำที่อธิบายไว้นี้ และขอตรวจสอบ ขอใช้สิทธิได้ในหัวข้อ “วิธีการติดต่อเรา”

12. การเชื่อมโยงไปยังบริการของบุคคลภายนอก

           บางบริการของบริษัทอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นที่เป็นของบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น หากท่านใช้การเชื่อมโยงดังกล่าว ท่านจะออกจากบริการของบริษัท โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสามารถตรวจสอบ หรือควบคุมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรือบริการเหล่านั้น

           และโดยประกาศนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทเท่านั้น หากท่านใช้การเชื่อมโยงดังกล่าวเพื่อออกไปยังบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของประกาศนี้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจหรือประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการเหล่านั้นก่อนการใช้บริการ

13. การแก้ไข การทบทวนและปรับปรุงประกาศนี้

           13.1 เราอาจมีการแก้ไข การทบทวนและปรับปรุงประกาศนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีการปรับปรุง แก้ไขประกาศนี้ บริษัทจะแสดงประกาศเวอร์ชั่นล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ และอาจจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทขอแนะนำให้ท่านหมั่นเข้ามาอ่านและตรวจสอบประกาศนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการของบริษัท

           13.2 เราจะใช้ประกาศฉบับล่าสุด สำหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้บริการของเรา ภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการปรับปรุงแก้ไขและได้มีการแสดงประกาศไว้ที่นี้แล้ว ถือว่าท่านเห็นชอบและยอมรับในประกาศฉบับที่ปรับปรุงแล้ว

14. วิธีการติดต่อเรา

           หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามประกาศนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ของเรา ได้แก่

           บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co., Ltd.) 23, 25 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 (สำนักงานใหญ่)

           หรือ ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.asgwellness.com

          หรือ ส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected]

          หรือ ไลน์ @asgwellness

          โทรศัพท์ติดต่อเราได้ที่หมายเลข 02 416 1666 เวลาทำการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

          บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวลและปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งมายังบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด

error: Content is protected !!