google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบร่างกาย

ชุดอุปกรณ์ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผลสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล ช่วยประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย ลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ระหว่างออกกำลังกาย และเพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ หรือสุขภาพหลังการออกกำลังกายของแต่ละบุคคล

Slider
การตรวจสุขภาพด้วยเครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และมวลกระดูก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย จึงเป็นเหมือนตัวช่วยสร้างสุขภาพที่เเข็งเเรง เพราะจะได้รับผลการวิเคราะห์ ภาวะเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ การออกกำลังกาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาล ศูนย์กีฬา ฟิตเนส เป็นจำนวนมาก
Slider

error: Content is protected !!