google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ผลิตภัณฑ์ เครื่องตรวจความโค้งของกระดูกสันหลัง

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

ชุดอุปกรณ์ตรวจความโค้งของกระดูกสันหลังโดยไม่ใช้รังสี X-ray ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
ใช้งานง่าย ให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว พร้อมแสดงผลการตรวจ วิเคราะห์ ประเมินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

ชุดอุปกรณ์ตรวจความโค้งของกระดูกสันหลังโดยไม่ใช้รังสี X-ray ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
ใช้งานง่าย ให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว พร้อมแสดงผลการตรวจ วิเคราะห์ ประเมินที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้

previous arrow
next arrow

เครื่องตรวจความโค้งของกระดูกสันหลัง
SPINAL MOUSE

          นวัตกรรมใหม่ของการวินิจฉัยความโค้งของกระดูกสันหลังด้วยคอมพิวเตอร์ 3D โดยไม่มีรังสีกัมมันตภาพรังส
          ผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจความโค้งของกระดูกสันหลังแบบลูกกลิ้ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินกระดูกสันหลังโดยไม่ใช้รังสีกัมมันภาพรังสี โดยการกลิ้งลูกกลิ้งไปบนผิวหนังด้านหลังตามแนวกระดูกสันหลัง ให้ตัวหัวลูกกลิ้งจะทำการวัดตามลักษณะทางกายวิภาคของโครงร่างกระดูกสันหลังในแนวระนาบ และทำการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล
          การวัด และการวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจความโค้งของกระดูกสันหลัง แบ่งการวัดออกเป็น ดังนี้
  • 1. การวัดตำแหน่งของร่างกาย
  • 2. การวัดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง
  • 3. การวัดการทำงานของกระดูกสันหลัง
          โดยสามารถทำการวัดได้ง่ายด้วยการใช้ลูกกลิ้งกลิ้งตามแนว และทำท่าตามที่กำหนด พร้อมให้ผลการวัดที่รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

error: Content is protected !!