google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

สำหรับผู้สูงวัย

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy
NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy
previous arrow
next arrow

เลือกสิ่งที่ใช่ให้กับคุณ

เพราะร่างกายแต่ละช่วงวัย ต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน

ผู้สูงวัย

วัยของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ที่ต้องได้รับการเสริมสร้าง และฟื้นฟูด้วยกายออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัย

               ผู้สูงวัย หรือผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความเสื่อมสภาพ เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ง่าย ภูมิต้านทานโรคน้อยลง ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังหรือความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามมา แต่ปัญหาดังกล่าวสามารถชะลอและป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ

               การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก ชะลอความเสื่อมสภาพของโครงสร้าง หรือระบบต่างๆ ในร่างกาย และยังช่วยป้องกันและบำบัดรักษาอาการของโรคต่างๆ ได้

              แต่การออกกำลังกายของผู้สูงวัยจะต้องมีข้อควรระวังมาก เนื่องจากเป็นวัยที่กล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกอ่อนแอกว่าวัยอื่นๆดังนั้นการเลือโปรแกรมการออกกำลังกาย และเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญมาก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บ และลดความเสี่ยงต่างๆ ขณะออกกำลังกายได้

ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย

เริ่มต้นสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ไร้โรคภัย ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว

               การเริ่มต้นสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไร้โรคภัย เป็นผู้สูงวัยที่มีความสุข สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว

               การออกกำลังกายจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้แข็งแรงก่อนเข้าสู่ผู้สูงวัย ในขณะที่ร่างกายยังพร้อม เพื่อสร้างภูมิต้านทาน ชะลอความเสื่อม เสริมสร้างความแข็งแรง และกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย

การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และปลอดภัยเข้ามาช่วยฟื้นฟู บำบัดร่างกาย จะช่วยให้การรักษาตรงจุด และฟื้นตัวได้เร็ว

               ผู้ป่วยที่มีอาการของปัญหาสุขภาพประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด เพื่อให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูกให้กลับมาแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็ว การฟื้นฟู และบำบัดร่างกายด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยฟื้นฟู บำบัดนั้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถบำบัด รักษา ให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้รับการบาดเจ็บเพิ่ม พร้อมยังช่วยให้ผู้ป่วยรักษาอาการได้ตรงจุด และฟื้นตัวได้โดยเร็ว

               ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องบริหารกล้ามเนื้อทางการแพทย์เฉพาะส่วน ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อการใช้งานสำหรับผู้ป่วย หรือผู้ที่นั่งรถเข็น(วีลแชร์) พร้อมสามารถติดตามผลการบำบัด รักษาได้นั้นจะช่วยให้การฟื้นฟู บำบัด รักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัยทำงาน

วัยที่เหมาะสมที่สุดของการออกกำลังกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และจิตใจ

               ปัญหาด้านสุขภาพของคนวัยทำงาน (ออฟฟิศซินโดรม) อาการปวดต้นคอ บ่า ไหล่ หลังหรือปวดร้าวศีรษะ ซึ่งเกิดจากการทำพฤติกรรมเดิมๆ เป็นเวลานาน การออกกำลังกายสำหรับคนวัยทำงานจะช่วยเสริมสร้าง ให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ได้ผ่อนคลายความเครียด และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นทักษะ ความสามารถ สภาพจิตใจ และพลังสมอง ให้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักกีฬา

ช่วยเพิ่มศักยภาพของร่างกายให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

               นักกีฬาจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือออกกำลังกายที่ทันสมัย และปลอดภัย ในการช่วยเพิ่มศักยภาพร่างกาย ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว รวมถึงเครื่องมือนั้นสามารถช่วยฟื้นฟู บำบัดรักษาร่างกายของนักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกจากการเล่นกีฬาได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

               การเลือกใช้เครื่องฝึกออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อการใช้งานสำหรับนักกีฬา ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของร่างกาย หรือต้องการฟื้นฟูร่างกาย พร้อมสามารถบันทึกผล และติดตามผลการฝึกออกกำลังกายได้ เพื่อให้เห็นผลการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพื่อการโฟกัสให้ตรงจุดมากขึ้น และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3 อุปกรณ์ กลุ่มผู้สูงวัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการให้บริการ และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และปลอดภัยเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยอาการ และแก้ปัญหาจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ลดการใช้คนดูแลที่เยอะเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการเพื่อสอดรับกับความต้องการ
ของผู้มาใช้บริการได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3 อุปกรณ์ กลุ่มผู้สูงวัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการให้บริการ และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และปลอดภัยเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยอาการ และแก้ปัญหาจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ลดการใช้คนดูแลที่เยอะเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการเพื่อสอดรับกับความต้องการ
ของผู้มาใช้บริการได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
previous arrow
next arrow

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเลือกใช้อุปกรณ์ ASG Wellness & Innovation

1. อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัย เพื่อบริหารและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก หัวใจ ปอดและหลอดเลือด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เล่น พร้อมช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และชะลอความเสื่อมของร่างกายได้


2. อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีระบบแรงต้านที่เกิดจากลมทำให้ผู้เล่นมีการยืดหรือหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยลดแรงกระแทก การบาดเจ็บหรือการฉีกขาด อักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก


3. ผู้เล่นสามารถปรับน้ำหนักแรงต้าน / เบาะที่นั่ง / ท่าฝึกออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องลุกจากเก้าอี้ทำให้ง่าย สะดวก และปลอดภัยกับผู้เล่น


4. อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้รองรับผู้ที่ใช้งานรถเข็น (วีลแชร์) ให้สามารถออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ


5. อุปกรณ์มีตัวกำหนดช่วงการเคลื่อนไหวจะช่วยให้การฟื้นฟู หรือการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยมีความปลอดภัย


6. อุปกรณ์บางตัวสามารถออกกำลังกายได้มากกว่า 1 ท่า ทำให้สามารถบริหารกล้ามเนื้อได้หลายส่วน และติดตั้งได้ดีในพื้นที่จำกัด


7. อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย เพียง Scan สายรัดข้อมือที่ตัวอุปกรณ์ ระบบจะทำการปรับค่าน้ำหนักแรงต้าน และที่นั่งตามที่ได้ตั้งไว้ของแต่ละบุคคล พร้อมระบบจะทำการแนะนำท่าฝึกออกกำลังกายด้วยภาพแสดงบนหน้าจอ

error: Content is protected !!