google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

สำหรับผู้ให้บริการ ผู้ดูแล

กลุ่มผู้ดูแล
กลุ่มผู้ดูแล
previous arrow
next arrow

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อรองรับต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมืออาชีพ

แพทย์

               การออกแบบโปรแกรมการรักษาให้ผู้ป่วยสำหรับทีมแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์ ประเมินว่าผู้ป่วยแต่ละคนเหมาะสมกับโปรแกรมไหน พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย

               การใช้เทคโนโลยีระบบ Digital เข้ามาร่วมเพื่อช่วยในการเก็บ หรือวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลา ให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการออกแบบโปรแกรมการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยให้กับผู้ป่วย พร้อมช่วยให้ระยะเวลาในการรักษาผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น และเกิดประสิทธิภาพต่อร่างกายผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด

นักกายภาพบำบัด

               ตัวช่วยที่ตอบโจทย์สำหรับนักกายภาพบำบัด ด้วยการผสมผสานการรักษา และฟื้นฟูร่างกาย รูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ร่วมกับการทำงานของนักกายภาพบำบัด และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ ช่วยลดเวลาในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้น อุปกรณ์ที่เป็นระบบดิจิตอลที่ทันสมัย จะช่วยจัดเก็บ บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดเวลาให้นักกายภาพบำบัดสามารถทำการประเมิน วิเคราะห์อาการ และเห็นความก้าวหน้าของพัฒนาการของผู้เข้ารับการรักษาได้ และสามารถออกแบบโปรแกมการรักษาที่ดี และมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ปลอดภัยกับผู้เข้ารับการรักษา

Trainer

               การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคลจะเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ สำหรับผู้สูงวัยหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้ได้ออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

               พร้อมเก็บข้อมูลลูกค้าได้ผ่านเทคโนโลยีระบบ Digital ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และการวัดผลการพัฒนาศักยภาพของลูกค้า ให้สามารถติดตามและประเมินผลหลังการออกกำลังกายในแต่ละครั้งได้

ผู้ดูแลระบบ

               ให้ทุกการบริหารจัดการเป็นเรื่องง่าย สะดวก มอนิเตอร์และติดตามได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบ Digital เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ให้ทุกกิจกรรมมีการบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งาน พร้อมสามารถนำข้อมูลมาประมวลผล จัดทำสรุปสถิติการใช้งานเครื่องออกกำลังกาย จำนวนผู้ใช้งาน เวลาในการใช้งาน พร้อมติดตามประเมินผลพัฒนาการของผู้เล่นได้

3 อุปกรณ์ กลุ่มผู้สูงวัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการให้บริการ และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และปลอดภัยเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยอาการ และแก้ปัญหาจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ลดการใช้คนดูแลที่เยอะเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการเพื่อสอดรับกับความต้องการ
ของผู้มาใช้บริการได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3 อุปกรณ์ กลุ่มผู้สูงวัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการให้บริการ และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และปลอดภัยเข้ามาช่วยในการวินิจฉัยอาการ และแก้ปัญหาจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ลดการใช้คนดูแลที่เยอะเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการให้สามารถให้บริการเพื่อสอดรับกับความต้องการ
ของผู้มาใช้บริการได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
previous arrow
next arrow

ประโยชน์ที่ผู้ให้บริการ / Trainer / ผู้ดูแลระบบ จะได้รับ

1. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการ

2. ให้การออกแบบโปรแกรมการรักษา หรือการให้บริการสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย


3. มีข้อมูล Data ที่เพียงพอที่ช่วยให้การวิเคราะห์ หรือประเมินปัญหาของผู้รับบริการได้อย่างตรงจุด เพื่อแนะนำการรักษาที่เหมาะสมต่อไปได้

4. มีเครื่องมือช่วยในการติดตามผลของผู้เข้าใช้บริการทุกคนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องบันทึกเอง ช่วยลดเวลา


5. ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีผู้ให้บริการหลายๆ คนในการดูแลผู้มาใช้บริการ


6. เพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการ ให้สามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์ ประเมินผล ได้ง่าย สะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
มากขึ้น

error: Content is protected !!