google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

สำหรับองค์กร หน่วยงาน

กลุ่มองค์กร
กลุ่มองค์กร
previous arrow
next arrow

ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการ

เพื่อสังคมไทย มีสุขภาพดีและแข็งแรงในระยะยาว

หน่วยงานภาครัฐ

ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกกำลังกายที่ทันสมัย และปลอดภัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                 ประสบการณ์ของผู้สูงวัยถือเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร และประเทศชาติ คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเป้าหมายหลักของสังคม คือ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

               นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่ออกกำลังกายที่เพียงพอ พร้อมชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย จะช่วยสร้างคุณค่าให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

หน่วยงานเอกชน

เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร การส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ให้องค์กรประสบความสำเร็จ และยั่งยืน

               เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และสำคัญที่สุดสำหรับองค์กร การใส่ใจเรื่องสุขภาวะของพนักงาน คือ มิติหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วย มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน การทำงานมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และยังส่งผลดีต่อความสำเร็จ และยั่งยืนขององค์กรได้เป็นอย่างดี

               การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงานด้วยการมีพื้นที่ออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย และครบวงจร ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร ยังสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจขององค์กรที่มีต่อบุคลากร และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยสร้างคุณค่า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้

โรงพยาบาล และศูนย์กายภาพบำบัด

ยกระดับด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และปลอดภัย ให้ผู้รับบริการได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด

               ปัจจุบันคนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพตัวเองมากขึ้น การส่งเสริมสุขภาพ บำบัดรักษาโรคภัย และการฟื้นฟูสุขภาพมีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการจึงได้ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

               ยกระดับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุดอุปกรณ์สำหรับการดูแล รักษา บำบัด ฟื้นฟูร่างกายที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันสมัย และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ ให้การบริหารจัดการด้านกระบวนการรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ผู้รับบริการได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพทางการรักษา ปลอดภัย และคุ้มค่าเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการ

ศูนย์ออกกำลังกาย

เปิดประสบการณ์ใหม่ของศูนย์ออกกำลังกายที่ไม่เหมือนใคร ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย และปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัย

               เป็นศูนย์ออกกำลังกายที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย และปลอดภัยสามารถใช้บริการได้ทุกเพศ ทุกวัย การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ให้บริการควรมีการออกแบบระบบการออกกำลังกาย และเลือกใช้อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม พร้อมระบบการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินสุขภาพร่างกายของผู้ใช้บริการก่อนการฝึกออกกำลังกาย เพื่อประเมินความพร้อม และลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ของผู้ใช้บริการได้ และเพื่อออกแบบโปรแกรมการฝึกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล การเลือกใช้

               เครื่องออกกำลังกายที่ดีจะช่วยลดการบาดเจ็บ การฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก และยังช่วยให้การฝึกออกกำลังกายตรงจุด (เฉพาะส่วน) ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ใช้บริการ รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดี ช่วยให้เป็นศูนย์ออกกำลังกายที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยในการตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบโปรแกรมการฝึก และติดตามผลการฝึก หรือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้มาใช้บริการได้โดยอัตโนมัติ

1 โซลูชั่น กลุ่มองค์กร
Technology&Solution Design
การออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายด้วยระบบ Digital
บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการออกแบบระบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ การตรวจวัดและบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้สูงวัย เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่
ที่มีความทันสมัย สะดวก และมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้มาใช้บริการ
เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ
1 โซลูชั่น กลุ่มองค์กร
Technology&Solution Design
การออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายด้วยระบบ Digital
บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการออกแบบระบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ การตรวจวัดและบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้สูงวัย เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่
ที่มีความทันสมัย สะดวก และมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้มาใช้บริการ
เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ
previous arrow
next arrow

ประโยชน์ที่หน่วยงานและองค์กรจะได้รับ

1. เป็นหน่วยงานนำร่องที่จัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของตัวเองได้ดีขึ้น

2. เป็นหน่วยงาน และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพในระดับสูง ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก


3. ระบบซอฟต์แวร์จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงาน / องค์กร สามารถประมวลผล วิเคราะห์ผลผู้เล่น เพื่อนำมาพัฒนาปรับพฤติกรรมคนในสังคม เพื่อช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บในสังคมไทยได้ หรือการเตรียมอุปกรณ์รองรับปัญหาต่างๆ ได้ทัน


4. เป็นผู้นำแนวคิดและให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ หรือสมาชิกในหน่วยงาน ได้มีศูนย์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการออกกำลังกาย และได้ใช้เครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัย

5. หน่วยงาน / องค์กร ให้ความรู้ และปลูกฝังประชาชนในสังคมไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว


6. อุปกรณ์ไร้เสียงรบกวนขณะทำงาน ทำให้ในห้องฝึกออกกำลังกายมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยลดเสียงรบกวนในพื้นที่ห้องติดตั้งที่มีขนาดเล็กได้

7. ยกระดับ และเพิ่มคุณภาพของการให้บริการของหน่วยงาน / องค์กร สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ครบวงจร ในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และปลอดภัย สำหรับผู้มารับบริการ ให้มีความสะดวก ง่าย และได้ประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!