google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เคล็ดลับ ยืดอายุด้วยการออกกำลังกาย

เคล็ดลับ ยืดอายุด้วยการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุในวัย 60 ปีขึ้นไปจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่มีความเสื่อมสภาพ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ และทุกคนมีความปรารถนาที่จะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อจะได้อยู่กับคนที่รักได้นานยิ่งขึ้น และวิธีการที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรง คือ รับประทานอาหารที่ประโยชน์ นอนหลับให้เพียงพอ และที่สำคัญคือ การออกกำลังกาย เป็นยาอย่างดีในการส่งเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรง    

             การออกกำลังกายในผู้สูงอายุควรเน้นการคงไว้ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่งเสริมระบบทางเดินหัวใจ และหลอดเลือด  ระบบหายใจ และ การทรงตัวให้ดี   เนื่องจากกลุ่มผู้สูงวัยควรจะออกกำลังกายแบบแอโรบิค   (Aerobic  exercise)   และ ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ (Strength training) โดยรูปแบบการออกกำลังกายควรออกกำลังด้วยความหนักแบบเบา เพื่อความปลอดภัย เช่น  ยกน้ำหนักแบบเบา 0.5 กิโลกรัม  รำไทเก๊ก  ว่ายน้ำ   เดิน  ปั่นจักรยาน  แอโรบิค   ออกกำลังกายแบบไม่มีน้ำหนักต้าน  ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที   อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์  ก่อนการออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกาย (Warm up ) และหลังการออกกำลังกายควร ผ่อนคลายร่างกาย ( Cool  down ) โดยการออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ  ประมาณ 5-10 นาที  เป็นวิธีการลดอัตราการบาดเจ็บระหว่างการออกกำลังกาย 

เคล็ดลับ ยืดอายุด้วยการออกกำลังกาย การออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เพิ่มและลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต ฯ ร่วมถึงลดอัตราความเสี่ยงล้ม เพราะการล้มในผู้สูงอายุอาจจะทำให้เกิดการพิการและเสียชีวิตได้ และช่วยให้ไม่เจ็บปวดทรมานกับโรคและมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!