google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ปัญหาการทรงตัว กับความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุ

ปัญหาการทรงตัว กับ ความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุ

การหกล้มของผู้สูงอายุ เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นเนื่องจาก อายุที่เพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ การหกล้มเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ ให้เกิดการบาดเจ็บ ความพิการ หรือเสียชีวิตได้ สาเหตุของการหกล้มของ ผู้สูงอายุในชุมชนมีปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยภายในบุคคล ซึ่งรวมปัจจัยทางด้านร่างกายและ ปัจจัยทางด้านจิตใจ และปัจจัยภายนอกบุคคล เช่น พื้นที่มีลักษณะไม่ปลอดภัย แสงสว่างที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น การหกล้มส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และยังกระทบต่อภาวะ เศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบบริการสุขภาพ การกำ หนดแนวทางการป้องกันการหกล้มจึงเป็นบทบาทสำคัญ ของพยาบาลชุมชนในการดูแลสุขภาพที่บ้าน ได้แก่ การประเมินผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่รับประทานยารักษาโรค อาหาร การปรับสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัย เสี่ยง และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแก่ร่างกาย

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!