google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ASG Wellness ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ในงาน “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม” ณ บริเวณชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก วันที่ 22 มกราคม 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ม.ค.67 ASG Wellness ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ในงาน “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม” ณ บริเวณชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก

โดยภายในงานมีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาทิ

ㆍ ประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม

ㆍ ให้คำแนะนำการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้ม

ในงานนี้ ทาง ASG ได้มีส่วนร่วมโดยการนำเครื่อง HUR SmartBalance เทคโนโลยีตรวจวัดประเมิน และฝึกสมรถะการทรงตัวป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ จากประเทศฟินแลนด์ โดยใช้หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในการทสอบ นำไปให้บริการแก่ผู้สูงอายุเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจและผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากที่ได้เข้ามาทดลองใช้อุปกรณ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมภายในงาน

แหล่งที่มา : https://rtafhospital.rtaf.mi.th/?p=41237

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!