google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ASG Wellness ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในงาน”สูงวัย สุขใจ ไกลโรค” ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น 1 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

ASG Wellness ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในงาน”สูงวัย สุขใจ ไกลโรค” โดย ASG ได้นำอุปกรณ์ HUR SmartBalance ตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในการหกล้มในผู้สูงอายุ ไปร่วมให้บริการ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น 1 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00 – 16.00 น. ซึ่งจัดโดยแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
โดยมี รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นประธานเปิดงาน โครงการการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “สูงวัย สุขใจ ไกลโรค” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม หัวข้อการบรรดังนี้
1.การบรรยายเรื่อง “โรคและความเสี่ยงของผู้สูงอายุ” โดยนพ.ศรัณย์ สิมิวณิชย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2.การบรรยายเรื่อง “ยังจำได้มั้ย จำได้รึเปล่า” โดยคุณปวีณา สังเสวี นักกิจกรรมบำบัด
3.การบรรยายเรื่อง “การออกกำลังกายและกิจกรรมสันทนาการ”สำหรับผู้สูงอายุ โดยคุณสุวรรณา ใบเต้ นักวิทยาศาสตร์และการกีฬา
4.การบรรยายเรื่อง “ทานอร่อย สุขใจ ใส่ใจสุขภาพ” โดยคุณวิภาวี ฉุยฉาย นักวิชาการโภชนาการ
5.การบรรยายเรื่อง “นึกคำไว ใจมีสุข” โดยคุณรุจิรา เลิศศิริวรกุล นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
5.การสาธิตการทำอาหาร เมนู คานาเป้ทูน่า กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายและความรู้ ความจำ

แหล่งที่มา : Facebook ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

error: Content is protected !!