google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริษัท ASG Wellness ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องออกกำลังกายทางการแพทย์ (SMART MEDICAL GYM) (DMS 6) กรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (DMS 6) กรมการแพทย์ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ ฯ ได้แก่ คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะทางผู้สูงอายุด้านฝังเข็ม (ACUPUNCTURE) คลินิกกายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด และห้องออกกำลังกายทางการแพทย์ (SMART MEDICAL GYM) โดยมีแพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูล และนายแพทย์ณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (ด้านก่อนวัยผู้สูงอายุ) นำเสนอข้อมูล ทั้งนี้มี นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ ร.ต.ท.หญิง นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวอุมา วันดี ผู้อำนวยการบริหารกองคลัง นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แพทย์หญิงพัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (ด้านผู้สูงอายุ) ร่วมประชุม ณ ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (DMS 6) กรมการแพทย์

แหล่งที่มา : เว็บไซต์กรมการแพทย์ กิจกรรมผู้บริหาร https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=37491

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!