google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศานติ หรือศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วยด้วยระบบดิจิตอล (Smart Wellness and Longevity care Center) ที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารศานติ หรือศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วยด้วยระบบดิจิตอล (Smart Wellness and Longevity care Center) ที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ  จ.นครศรีธรรมราช โดยพลโท ศานติ สกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เป็นประธานในพิธี ซึ่งศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วยด้วยระบบดิจิตอล (Smart Wellness Gym) ขึ้น เพื่อดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ทหาร ครอบครัว และประชาชนที่มาใช้บริการ สามารถเข้าถึงศูนย์ฝึกและออกกำลังกายของ HUR ด้วยเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนด์ แบบดิจิตอล ที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุขณะฝึกและออกกำลังกาย สำหรับการบริการและฟื้นฟูสุขภาพเชิงการแพทย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้มีภาวะอาการป่วยหรือบาดเจ็บที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ และกลุ่มที่ต้องการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู นอกจากนี้ยังมีนักกายภาพบำบัดที่ให้คำปรึกษา และออกแบบระบบได้อย่างเหมาะสม และลงตัวในแต่ละบุคคล ถือเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภายในค่ายทหารอีกระดับ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วย ด้วยระบบดิจิทัล“ (smart Wellness Gym) เปิดให้บริการให้หลากหลายโปรแกรม อาทิ การตรวจวัดและประเมิน องค์ประกอบร่างกายด้วย body composition Analyzer, ตรวจวัดสมรรถนะการทรงตัวและความสมดุลย์ของร่างกายด้วย SmarthBalance, การให้บริการการออกแบบการฝึกและออกกำลังกายเฉพาะบุคคล, ให้บริการการฝึกและการออกกำลังกาย(training program) รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลทางการฝึกฯ เป็นต้น สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โทร 075-809-581

แหล่งที่มา : Facebook โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช , Youtube TV5HD ONLINE : วี อาร์ โซลเยอร์ (We are Soldiers) วันที่ 29 พ.ค. 67, www.bangkok-today.com

error: Content is protected !!