google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธร่วมกับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ “Aging in Place” ความหมายในความต้องการของผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมแซฟไฟร์ (204-206) อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2566 บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วกิจกรรมออกบูธร่วมกับสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุในงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์และวิทยาการด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4   The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ “Aging in Place” ความหมายในความต้องการของผู้สูงอายุ จัดโดยกรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมแซฟไฟร์ (204-206) อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทอง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ และแพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ร่วมเปิดประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์และวิทยาการผู้สูงวัยในครั้งนี้

โดยนายอนุทินกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aged Society) อย่างสมบูรณ์ มีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากรรวม หรือประมาณ 13.5 ล้านคน ถือเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รองรับ อาทิ สิ่งแวดล้อม ระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการสุขภาพ ค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพและสังคม การคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิภาพ รวมถึงการเพิ่มความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดูแลทุกมิติ ตั้งแต่พื้นฐานทางวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน มีกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายที่ยั่งยืน ให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้ยาวนานที่สุด มีภาวะพึ่งพิงช้าที่สุด สามารถอยู่ในที่ตั้งได้อย่างมีความสุข (Aging In Place) สอดคล้องกับความต้องการ และได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามบริบทที่เหมาะสม ทั้งนี้ หัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ คือ การบูรณาการที่ทุกองค์กรต้องมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน

          นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการรองรับสังคมสูงอายุ โดยประกาศให้ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย มุ่งยกระดับการให้บริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพ การตรวจรักษาโรคในคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีวิต อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แว่นสายตา ฟันเทียมและรากฟันเทียม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

          นายแพทย์ธงชัยกล่าวว่า สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์และวิทยาการสูงวัย (Geriatric medicine & Gerontology) ในทุกมิติที่ทันสมัยให้กับบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ ชุมชน ครอบครัวและผู้สูงอายุ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันในการก้าวสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การออกบูธแสดงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ สมรรถนะการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้ม (Hur Smart Balance)

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชั้นเยี่ยมในการตรวจวัดวิเคราะห์ และฝึกสมรรถนะการทรงตัวในเชิงการแพทย์ เพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงวัย โดยอุปกรณ์จะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล พร้อมทั้งไกด์ไลน์ข้อมูลในการฝึก ให้กับผู้ตรวจวัด เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการทรงตัว ช่วยลดความเสี่ยงในการล้ม

แหล่งที่มา : https://pr.moph.go.th/index.php?url=pr/detail/2/02/194439/

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!