เกี่ยวกับเรา

          “ASG Wellness” ศูนย์ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และให้บริการด้านเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์การออกกำลังกาย เพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการ และมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อในหลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบที่ใช้แรงต้านที่เกิดจากลม และกระบอกสูบไฮดรอลิค โดยให้บริการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นเพื่อการดูแล และแก้ปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มความต้องการ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี และมีความสุขในระยะยาว

               จากข้อมูลของ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ” ที่ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2570 ประเทศไทยมีแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่มีผู้สูงอายุเพียง 5% เท่านั้นที่จะมีสุขภาพแข็งแรง และยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

             “ASG Wellness” ในฐานะผู้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการมีสุภาพที่ดีของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องการการบำบัด ฟื้นฟู เราจึงได้สรรหานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เหมาะสม และปลอดภัย จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อช่วยเสริมสร้าง บำบัด และฟื้นฟูความแข็งแรงของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวคิดในการดูแลสุขภาพบนทุกมิติที่สำคัญทางร่างกายทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านร่างกาย ด้านความจำ ด้านอารมณ์ หรือ ด้านสังคม เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาว

             “ASG Wellness” เรายึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขายเป็นสำคัญ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนชั้นนำมากมาย และเรามีความมุ่งมั่นในการแสวงหานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่หลากหลาย และครบวงจรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมสนับสนุน พร้อมพัฒนาความรู้ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบ และติดตั้ง เพื่อให้มีความชำนาญ สามารถออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้ในระยะยาว