google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “Sports Medicine and Exercise Science Course 2024” (#SMES24) ภายใต้หัวข้อ “Bridging the Gap: Injury, Health & Performance” ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567 ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “Sports Medicine and Exercise Science Course 2024” (#SMES24) ภายใต้หัวข้อ Bridging the Gap: Injury, Health & Performance โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธนา อุดมพร คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และ Exercise Is Medicine Thailand 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในสหสาขาวิชาที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลอาการบาดเจ็บ อาการเจ็บป่วย ของนักกีฬา ผู้ออกกำลังกาย ตลอดจนผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ดูแลนักกีฬาและผู้ที่ออกกำลังกาย ช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดความพิการและเสียชีวิต อีกทั้งยังสามารถจัดการนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ สะโพก เข่า ข้อเท้า ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้อย่างถูกวิธี โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬา มาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหลังจากการบาดเจ็บ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

แหล่งที่มา : https://mahidol.ac.th/th/2024/smes24/

error: Content is protected !!