google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

Contact Mobile

ลูกค้าของเรา และช่องทางติดต่อ

Our Customer and Contact Information

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์

Smart Digital Innovation For Lifelong Strength

“เพื่อให้คนพิการได้รับเครื่องช่วยความพิการหลังการฟื้นฟู และเพื่อให้คนพิการเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้”

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Ageing Health Innovation and Technology

“เป็นองค์กรหลักในการจัดหาบริการทางการแพทย์แบบองค์รวมระดับชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน”

ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

Smart Gym for Active Ageing

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home)

ศูนย์บริการสุขภาพ (Wellness Center)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบําบัด (Rehabilitation)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Clubhouse)

ASG Wellness & Innovation

มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการมีสุขภาพดีระยะยาว

ติดต่อเรา

www.asgwellness.com
02-416-1666, 02-416-1464
[email protected]

error: Content is protected !!