google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

           ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เป็นศูนย์ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ ในการฝึกร่างกาย เพื่อให้ร่างกายของผู้เข้ารับการฝึก มีความแข็งแรง ทั้งทางด้านหัวใจ ปอด หลอดเลือด และกล้ามเนื้อ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

          ปัจจุบันประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวน และสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดทำให้ลักษณะและวิธีการให้บริการสุขภาพต้องมีการปรับไปจากเดิมผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังอยู่หลายโรค ทำให้ต้องใช้ยาเป็นประจำ มีหลักฐานจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าการนำการออกกำลังกายมาใช้ทางการแพทย์ร่วมกับระบบ Personal Health Care Management นอกจากจะให้ผลในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแล้วยังมีผลเชิงการรักษา และการฟื้นฟูสภาพจากโรคหรือภาวะเสื่อมด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุอีกด้วย

          ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอเป็นตัวอย่างรูปแบบบริการสาธารณสุขนอกโรงพยาบาลมาเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สังคมเมืองที่มีศักยภาพได้พิเคราะห์พิจารณาต่อยอดในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมเมืองของตนต่อไป

          ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้นำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เครื่องออกกำลังกายจากประเทศฟินแลนด์ ที่สามารถช่วยชะลอวัยชะลอความเสื่อมของร่างกายให้ได้ผลดีเยี่ยม ไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเดียว มีการนำเอาเทคโนโลยีระบบดิจิตอลเข้ามาร่วมเพื่อช่วยในการเก็บ หรือวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละบุคคลว่าเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหน ต้องใช้น้ำหนักกี่กิโลกรัม จึงเป็นศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่แตกต่างจากการออกกำลังกายทั่วไป ด้วยเครื่องออกกำลังกายที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากประเทศฟินแลนด์ เป็นนวัตกรรมในการชะลอวัยที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด โดยอาศัยการออกกำลังกายที่มีหน้าจอช่วยควบคุม ช่วยเสริมสร้างร่างกายทุกระบบทั้งหัวใจ ความดัน และการสร้างความสมดุลของร่างกาย มีการเก็บสถิติ บันทึกตั้งแต่เริ่มต้นฝึกไปเรื่อย ๆ จนร่างกายมีการพัฒนาขึ้น ถือเป็นเทคโนโลยีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่ประสบผลสำเร็จในหลายประเทศทั่วโลก

          ศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ Smart Gym for Active Ageing ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เป็นสถานที่ให้บริการทางด้านนันทนาการ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านต่าง ๆ และกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงวัย ได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเจ็บป่วย และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยได้คัดสรรอุปกรณ์ออกกำลังกายจาก “HUR” เทคโนโลยีแรงต้านจากลมที่ผสมผสานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ บันทึกผลพร้อมเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ ให้การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยปลอดภัย ช่วยลดแรงกระแทก การบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์

          1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เครื่องออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน เหมาะสม และปลอดภัย

          2. เพื่อให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงวัย มีความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ถูกวิธี

          3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยลดและป้องกันการเจ็บป่วย