google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

            เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาพดี ของผู้สูงวัยและสังคมไทย


พันธกิจ

            นำเสนอแนวคิดและแนวทางการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการดูแลและฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีในระยะยาวสำหรับผู้สูงวัย และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีในสังคมไทย ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการ พร้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ในหลากหลายรูปแบบ


ค่านิยม

1. เรามีความห่วงใยต่อผู้สูงอายุในสังคมไทย
2. เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อน และก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมแนวคิดการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดีและมีความแข็งแรงเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
3. เรามุ่งมั่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ ให้การแบ่งปันที่มีความหมาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย


error: Content is protected !!