google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

โซลูชั่นสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ Solution for Rehabilitation Center

โซลูชั่นสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
Solution for Rehabilitation Center

ยกระดับด้านการให้บริการด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย และปลอดภัย
ให้ผู้รับบริการได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

            ปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเอง และสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น การส่งเสริมสุขภาพ การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพมีผู้มารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการจึงได้ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

            ยกระดับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุดอุปกรณ์สำหรับการดูแล รักษา บำบัด ฟื้นฟูร่างกายที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันสมัย และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ ให้การบริหารจัดการด้านกระบวนการรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ผู้รับบริการได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพทางการรักษา ปลอดภัย และคุ้มค่าเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการ

การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และปลอดภัยเข้ามาช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ
หรือบำบัดร่างกายจะช่วยให้การรักษาตรงจุด มีประสิทธิภาพและฟื้นตัวได้เร็ว

            ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด เพื่อให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูกให้กลับมาแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็ว การฟื้นฟู และบำบัดร่างกายด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยฟื้นฟู บำบัดนั้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถบำบัด รักษา ให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้รับการบาดเจ็บเพิ่ม พร้อมยังช่วยให้ผู้ป่วยรักษาอาการได้ตรงจุด และฟื้นตัวได้โดยเร็ว

            ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องบริหารกล้ามเนื้อทางการแพทย์เฉพาะส่วน ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อการใช้งานสำหรับผู้ป่วย หรือผู้ที่นั่งรถเข็น(วีลแชร์) พร้อมสามารถติดตามผลการบำบัด รักษาได้นั้นจะช่วยให้การฟื้นฟู บำบัด รักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1. เพื่อให้บริการด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้มาใช้บริการ

2. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับผลลัพธ์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเพิ่มคุณภาพของการให้บริการ ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้สะดวก ง่าย รวดเร็ว ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ


โซลูชั่นสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพขนาดเล็ก (รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 30 คน/วัน)
พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. – 30 ตร.ม.

อุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก

อุปกรณ์เสริมตัวเลือกเพิ่ม

อุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์ประเมินร่างกาย


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพขนาดกลาง (รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 50 คน/วัน)
พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. – 60 ตร.ม.

อุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก

อุปกรณ์เสริมตัวเลือกเพิ่ม

อุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์ประเมินร่างกาย


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพขนาดใหญ่ (รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 100 คน/วัน)
พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. – 90 ตร.ม.

อุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก

อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอดและหลอดเลือด

อุปกรณ์เสริมตัวเลือกเพิ่ม

อุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์ประเมินร่างกาย


โซลูชั่นนี้เหมาะกับ

บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการออกแบบระบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การตรวจวัด และบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้สูงวัย เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย สะดวก และมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้มาใช้บริการ


ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

error: Content is protected !!