google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

โซลูชั่นศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ Solution for Senior Gym

โซลูชั่นศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
Solution for Senior Gym

ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี และนวัตกรรมการออกกำลังกายที่ทันสมัย
และปลอดภัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

            ประสบการณ์ของผู้สูงอายุถือเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร และประเทศชาติ คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเป้าหมายหลักของสังคม คือ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

               นโยบายของภาครัฐให้ความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่ออกกำลังกายที่เพียงพอ พร้อมชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ จะช่วยสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

วัยของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ที่ต้องได้รับการเสริมสร้าง
และฟื้นฟู ด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัย

            ผู้สูงวัย หรือผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำให้ร่างกายมีความเสื่อมสภาพ เกิดโรคภัยต่าง ๆ ได้ง่าย ภูมิต้านทานโรคน้อยลง ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังหรือความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามมา แต่ปัญหาดังกล่าวสามารถชะลอและป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ

            การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก ชะลอความเสื่อมสภาพของโครงสร้าง หรือระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และยังช่วยป้องกันและบำบัดรักษาอาการของโรคต่าง ๆ ได้

            แต่การออกกำลังกายของผู้สูงวัยจะต้องมีข้อควรระวังมาก เนื่องจากเป็นวัยที่กล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกอ่อนแอกว่าวัยอื่น ๆดังนั้นการเลือกโปรแกรมการออกกำลังกาย และเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญมาก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บ และลดความเสี่ยงต่าง ๆ ขณะออกกำลังกายได้

ประโยชน์ของศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม และปลอดภัย

2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจการออกกำลังกายที่เหมาะสม และถูกวิธีให้กับผู้สูงอายุ

3. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยลดและป้องกันการเจ็บป่วย

4. เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังพฤติกรรม สร้างความตระหนักให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยได้ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น


โซลูชั่นสำหรับศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพขนาดเล็ก เครื่อง 1-4 ตัว (รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 30 คน/วัน)
พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม. – 30 ตร.ม.

อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก

อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อบริหารหัวใจ และหลอดเลือด

อุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์ประเมินร่างกาย

อุปกรณ์เสริมตัวเลือกเพิ่ม


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพขนาดกลาง เครื่อง 5-8 ตัว (รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 50 คน/วัน)
พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม. – 60 ตร.ม.

อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก

อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อบริหารหัวใจ และหลอดเลือด

อุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์ประเมินร่างกาย

อุปกรณ์เสริมตัวเลือกเพิ่ม


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพขนาดใหญ่ เครื่อง 9-12 ตัว (รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 100 คน/วัน)
พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. – 90 ตร.ม.

อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก

อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อบริหารหัวใจ และหลอดเลือด

อุปกรณ์ตรวจวัดวิเคราะห์ประเมินร่างกาย

อุปกรณ์เสริมตัวเลือกเพิ่ม


โซลูชั่นนี้เหมาะกับ

บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการออกแบบระบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การตรวจวัด และบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโรงพยาบาล หรือศูนย์ดูแลผู้สูงวัย เพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย สะดวก และมีความปลอดภัยสูง สำหรับผู้มาใช้บริการ


ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

error: Content is protected !!